Yixin Lin

bioinformatician, PhD student

Email: yixinlin@clin.au.dk